Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Activiteiten: alle programma’s, evenementen en trainingen welke door de ‘Burgemeester van Buiten’ worden georganiseerd of aangeboden, daaronder mede begrepen sportieve recreatievormen, diensten of het bieden van faciliteiten door de ‘Burgemeester van Buiten’ ten behoeve van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel te behoeve van derden een overeenkomst sluit met de ‘Burgemeester van Buiten’ of anderszins gebruik maakt van de diensten of activiteiten van de ‘Burgemeester van Buiten’ .
 • Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt dan wel zou deelnemen aan of gebruik maakt dan wel zou gebruik maken van een activiteit, evenement of training van de ‘Burgemeester van Buiten’ .
 • Vertegenwoordiger van de ‘Burgemeester van Buiten’ : degene die uit naam van de ‘Burgemeester van Buiten’ optreedt bij een activiteit of evenement, daaronder mede begrepen instructeurs, trainers en/of (bege)leiders.
 • Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan de ‘Burgemeester van Buiten’ levert.
 • De directie: zij die als directeur(en) van de ‘Burgemeester van Buiten’ staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62198890 [Centraal Gelderland]
 • Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen de ‘Burgemeester van Buiten’ en een wederpartij waarop de ‘Burgemeester van Buiten’ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij bij schriftelijke overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de ‘Burgemeester van Buiten’ , voor de uitvoering waarvan door de ‘Burgemeester van Buiten’ derden dienen te worden betrokken.
 • De opdrachtgever en deelnemers aanvaarden de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ‘Burgemeester van Buiten’ , het feitelijk deelnemen aan een activiteit of evenement, dan wel het betalen van (een deel van) een verschuldigd bedrag.
 • Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 Offertes & Aanbiedingen

 • Iedere offerte of aanbieding van de ‘Burgemeester van Buiten’ is slechts een vrijblijvende, uitnodiging aan de opdrachtgever om een overeenkomst met de ‘Burgemeester van Buiten’ aan te gaan, aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Aan de hand van de wensen en/of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden ten hoogste twee programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programmabeschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.
 • De ‘Burgemeester van Buiten’ kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht de ‘Burgemeester van Buiten’ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat de ‘Burgemeester van Buiten’ en de opdrachtgever de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk hebben aanvaard.
 • Aanmelding en/of bevestiging voor een door de ‘Burgemeester van Buiten’ georganiseerde activiteit, evenement of training gebeurt schriftelijk. Men kan zich zowel telefonisch als via internet voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Wanneer bevestiging per telefoon of via internet plaatsvindt, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de afgesloten schriftelijke overeenkomst.
 • Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 • Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat met de ‘Burgemeester van Buiten’ , deelnemers daaronder begrepen, is jegens de ‘Burgemeester van Buiten’ hoofdelijk aansprakelijk vooralle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 • De opdrachtgever en deelnemers zijn verplicht op eerste verzoek van de ‘Burgemeester van Buiten’ ofeen vertegenwoordiger van de ‘Burgemeester van Buiten’ een geldig identificatiebewijs of ander eventueel voor de activiteit of evenement benodigd document, daaronder mede begrepen een geldig rijbewijs, te tonen.

 

Artikel 5 Wetenschap van risico

Opdrachtgever c.q. deelnemer, die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel via internet heeft bevestigd) verklaart; kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan alle deelnemers gaan deelnemen, alle relevante medische en/ of conditionele bijzonderheden van alle deelnemers voor wie deze overeenkomst is afgesloten aan de ‘Burgemeester van Buiten’ te hebben gemeld, en de deelnemers wat betreft de gezondheid en conditie in staat te achten aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 • De ‘Burgemeester van Buiten’ mag de overeenkomst wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.
 • De ‘Burgemeester van Buiten’ mag tot vijf dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen.
 • De opdrachtgever kan tot 8 dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen, daaronder mede begrepen het verminderen van het aantal deelnemers. Indien het bedrag van de gewijzigde overeenkomst lager is dan de oorspronkelijke overeenkomst, is op het verschil de annuleringsregeling zoals bedoeld in artikel 12 van deze algemene voorwaarden van toepassing.De opdrachtgever kan de ‘Burgemeester van Buiten’ schriftelijk verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Onder wijziging vallen ook de wijziging van programma, vervoerstijden, gegevens van gasten of dieetwensen. Het staat de onderneming vrij de wijziging af te wijzen, tenzij dit in een specifiek geval onredelijk is. Een vermindering van het aantal deelnemers wordt gezien als een (deel) annulering. Een wijziging van de datum wordt gezien als een annulering.
 • Als het werkelijke aantal deelnemers groter blijkt. Indien zich meer deelnemers opgeven dan aanvankelijk verwacht dan zal de ‘Burgemeester van Buiten’ trachten dit verzoek te honoreren. De ‘Burgemeester van Buiten’ kan echter niet de garantie geven dat meer dan het opgegeven aantal deelnemers kunnen deelnemen. Dit in verband met de inzet van personeel, materiaal en voertuigen, maar ook de beschikbaarheid van locatie/accommodatie. Dit alles ter beoordeling van de ‘Burgemeester van Buiten’.
 • Bij wijziging van de datum van het geplande evenement of training door opdrachtgever houdt de ‘Burgemeester van Buiten’ zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de arrangementsprijs, met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

 

Artikel 7 Volmachten

 • Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van de medewerkers van de ‘Burgemeester van Buiten’ – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.
 • Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.
 • Bij bevestiging van een activiteit bij de ‘Burgemeester van Buiten’ wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

 

Artikel 8 Hoofdelijke aansprakelijkheid

 • Diegene die de activiteit, training of programma boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

 

Artikel 9 Schade

 • Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
 • Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen de ‘Burgemeester van Buiten’ en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

 

Artikel 10 Begeleiding

 • De deelnemers van de groep die een activiteit met de ‘Burgemeester van Buiten’ zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de instructeurs, trainers en/of (bege)leiders (van zowel De ‘Burgemeester van Buiten’ als door De ‘Burgemeester van Buiten’ ingehuurde leveranciers) op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.
 • Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

 

Artikel 11 Betaling, rente en incassokosten

 • Betaling vindt plaats op een door de ‘Burgemeester van Buiten’ opgegeven rekeningnummer of op een andere door de ‘Burgemeester van Buiten’ aangegeven wijze.
 • In een offerte/overeenkomst zal een totaalbedrag voor een programma’s, evenementen of trainingen zijn vermeld. Dat totaalbedrag kan ook een vóórcalculatie bevatten van bepaalde kosten (zoals cateringkosten en dergelijke).
 • 50% van het geoffreerde bedrag dient bij aanvaarding van de opdracht binnen 14 dagen te worden voldaan.De resterende 50% van het geoffreerde bedrag 14 dagen vóórdat het programma, evenement of training plaatsvindt. Het eventuele restant zal in rekening worden gebracht, zodra de kosten, waarvoor een nacalculatie noodzakelijk is, bekend zijn.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald zonder enige korting, inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bankafschriften van de ‘Burgemeester van Buiten’ aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.
 • Indien de opdrachtgever niet binnen de opgegeven termijn dan wel vóór de opgegeven datum betaalt, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 8% per maand [De actuele wettelijke handelsrente is op 1 januari 2017 vastgesteld door de Nederlandse Rijksoverheid] + €40,00 administratiekosten.
 • De ‘Burgemeester van Buiten’ is in geval van verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel volledige nakoming te vorderen.
 • Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde, tenzij dit bedrag onbillijk is.
 • Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.
 • De ‘Burgemeester van Buiten’ is gerechtigd van deze betalingsvoorwaarden af te wijken.

 

Artikel 12 Annulering

 • De opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten. Zodoende is opdrachtgever c.q. deelnemer verzekerd voor geldige redenen van annuleren welke veroorzaakt worden door onzekere gebeurtenissen.
 • Annulering dient te allen tijde schriftelijk en (bij voorkeur) aangetekend te geschieden. Datum poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
 • Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering van een door de ‘Burgemeester van Buiten’ georganiseerde activiteit, evenement of training zal de ‘Burgemeester van Buiten’ de volgende kosten in rekening brengen:
  • Bij annulering tot 4 weken (28 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum: 35 % van de totale arrangementssom;
  • Bij annulering vanaf 4 weken (28ste dag inclusief) tot 1 week (7 dagen) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 85% van de totale arrangementssom;
  • bij annulering binnen 1 week (7de dag inclusief) voor de overeengekomen aanvangsdatum van de activiteit: 100% van de arrangementssom.
   Ingeval de deelnemers zonder te annuleren niet aanwezig zijn bij de aanvang van de activiteit, evenement of training blijft de opdrachtgever 100% van het bedrag van de overeenkomst verschuldigd.
 • Mochten de werkelijke kosten van de zijde van de ‘Burgemeester van Buiten’ ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.
  De ‘Burgemeester van Buiten’ behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat de ‘Burgemeester van Buiten’ zich op enigerlei wijze verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en overmacht

 • Indien de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachting, die de opdrachtgever c.q. deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de ‘Burgemeester van Buiten’ gehouden eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de ‘Burgemeester van Buiten’ is toe te rekenen, noch aan de leverancier wiens hulp de ‘Burgemeester van Buiten’ bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever c.q. deelnemer; of
   de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de activiteiten begrepen diensten is betrokken; of
  • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de ‘Burgemeester van Buiten’ of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
  • de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
   Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt niet verstaan neerslag.

 

Artikel 14 Beperkingen aansprakelijkheid

 • Deelname aan activiteiten of evenementen geschiedt voor eigen risico van de opdrachtgever en deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de ‘Burgemeester van Buiten’ zelf, is de ‘Burgemeester van Buiten’ niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de opdrachtgever of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die tijdens deelname aan activiteiten of evenementen gebeuren, tenzij en voorzover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.
 • Indien zich bij de uitvoering van een activiteit of evenement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de ‘Burgemeester van Buiten’ leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop een door De ‘Burgemeester van Buiten’ gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, verminderd met het eigen risico dat de ‘Burgemeester van Buiten’ onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
 • Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de aansprakelijkheid van de ‘Burgemeester van Buiten’ ingevolge artikel 13 beperkt tot ten hoogste driemaal het factuurbedrag, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de ‘Burgemeester van Buiten’ .
 • De opdrachtgever wordt geacht een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten. De ‘Burgemeester van Buiten’ aanvaardt in ieder geval geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een ongevallenverzekering of reisverzekering
 • De ‘Burgemeester van Buiten’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/ of letsel ontstaan tijdens een programma waarbij een of meerdere deelnemers alcohol hebben genuttigd voorafgaand aan en/of tijdens een activiteit. Toestemming van de ‘Burgemeester van Buiten’ om alcohol te nuttigen voorafgaande en/of tijdens een activiteit betekent geenszins dat de ‘Burgemeester van Buiten’ hiermee aansprakelijkheid erkent bij ongevallen en/of letsel.

 

Artikel 15 Klachten

 • De opdrachtgever en/of zijn gasten zijn gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk (tijdens het evenement) aan [hoofd]instructeurs, trainer en/of (bege)leiders, opdat de ‘Burgemeester van Buiten’ nog in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.
 • Mochten klachten na melding tijdens het evenement, evenement of training niet ter plekke verholpen kunnen worden dient u binnen 5 dagen na afloop dit alsnog schriftelijk per aangetekende post in te dienen bij de ‘Burgemeester van Buiten’.
 • Het indienen van klachten schort de betalingsverplichting van de factuur niet op.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht & Geschillen

 • Op iedere overeenkomst tussen de ‘Burgemeester van Buiten’ en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. De rechter in Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Algemene voorwaarden | Burgemeester van Buiten
Opgesteld 01-01-2015 | bijgewerkt op 1-6-2020